Praktijkinformatie

Wachttijden

In het telefonisch contact bij aanmelding, hoort u van mij of er ruimte is. Als er ruimte is zal er binnen twee weken een intakegesprek plaats kunnen vinden. De behandeling kan gestart worden binnen 1 á 2 maanden.

Wanneer u niet terecht kunt of de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen in het vinden van een hulpverlener die op kortere termijn beschikbaar is. Zie voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling : www.nza.nl

Als wij een afspraak maken voor een eerste gesprek, zal ik u vragen een verwijsbrief van de huisarts, uw ziektekostenpasje en een identiteitsbewijs mee te nemen.

Vergoeding van de behandeling

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Belangrijk hierbij is dat de huisarts aangeeft of het een verwijzing voor specialistische GGZ of voor basis generalistische GGZ is.

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Dat betekent dat de behandeling rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt vergoed vanuit het basispakket. Houd wel rekening met uw eventuele eigen risico. Indien van toepassing, wordt deze rechtstreeks door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Dit gebeurt bij afsluiting van de behandeling of na één jaar na aanvang van de behandeling.

Verhindering, no show

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per email. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak kan ik de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Dit bedrag a €50 kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Geheimhouding

Vanuit mijn beroepscode heb ik geheimhoudingsplicht. Ik kan alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u opvragen bij en/of verstrekken aan derden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de behandeling van kracht.

Rapportage aan huisarts/ verwijzer

Als u in behandeling komt, vraag ik uw toestemming om uw huisarts of andere verwijzer middels een brief te informeren over de start en focus van de behandeling, en in een latere fase over de afronding. Als u dat liever niet wilt, kunt u dat aangeven.

Dossiervorming

U heeft recht op inzage in uw dossier. Zie voor meer informatie: www.lvvp.info

Intervisie en waarneming

Zoals voorgeschreven in de beroepseisen van de LVVP, neem ik deel aan een intervisiegroep. Hier wordt casuïstiek met collega’s (anoniem) besproken. Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. Er is een regeling voor onderlinge waarneming in geval van afwezigheid van een van de collega’s.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over het contact of de behandeling, dan vraag ik u dit eerst met mij te bespreken. Mocht u onvoldoende gehoor vinden voor uw bezwaren, dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de beroepsvereniging van psychotherapeuten, de LVVP . Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP.
BIG- geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Zie voor meer informatie:
www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Visitatie

Praktijk Lizzy Munnich is gevisiteerd. De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP). Er vindt iedere 5 jaar een her-visitatie plaats. Op deze wijze wordt de kwaliteit van psychotherapie in de vrijgevestigde praktijk gewaarborgd.

Zie voor meer informatie:
Brochure LVVP-kwaliteitscriteria.pdf

 

Kwaliteitsstatuut en privacystatement

Klik hier om mijn kwaliteitsstatuut te downloaden

Klik hier om mijn privacystatement te downloaden