Praktijkinformatie

Wachttijden

In het telefonisch contact bij aanmelding, hoort u van mij of er ruimte is. Als er ruimte is zal er binnen twee weken een intakegesprek plaats kunnen vinden. De behandeling kan daarna ook gestart worden.

Als wij een afspraak maken voor een eerste gesprek, zal ik u vragen een verwijsbrief van de huisarts, uw ziektekostenpasje en een identiteitsbewijs mee te nemen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).

Vergoeding van de behandeling

Per 1 januari 2022 is overgegaan op een andere vorm van vergoeding van GGZ-zorg, namelijk volgens het Zorgprestatiemodel (ZPM). Kijk hier voor meer informatie.

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de behandeling bij mij volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, met uitzondering van uw eigen risico. De betaling verloopt rechtstreeks via uw verzekering. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Wanneer de behandeling dus over een kalenderjaar heengaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Dit eigen risico is voor 2022 € 385,- tenzij u dit risicobedrag zelf heeft verhoogd.

Voor meer informatie over vergoedingen klik hier.

Verhindering/ no show

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per email. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak kan ik de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Dit bedrag a €60 kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Verwijzing van en rapportage aan huisarts/ verwijzer

Voor vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig. De verwijsbrief moet minimaal deze informatie bevatten, klik hier.

Als u in behandeling komt, vraag ik uw toestemming om uw huisarts of andere verwijzer middels een brief te informeren over de start en focus van de behandeling, en in een latere fase over de afronding. Als u dat liever niet wilt, kunt u dat aangeven.

Geheimhouding/ privacy

Vanuit mijn beroepscode heb ik geheimhoudingsplicht. Ik kan alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u opvragen bij en/of verstrekken aan derden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de behandeling van kracht.

Het is belangrijk dat u in verband met uw privacy zo min mogelijk informatie via de mail geeft. Ik maak bij cliënten die in behandeling zijn gebruik van een beveiligd mail systeem van ZIVVER (hiervoor is een inlogcode nodig).

Dossiervorming

Alle gegevens die noodzakelijk zijn om goede psychologische zorg te verlenen worden geregistreerd in een registratiesysteem. Dit dossier wordt conform de wetgeving maximaal twintig jaar na beëindiging van de behandeling bewaard. U heeft het recht uw eigen dossier in te zien. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. U mag iets toevoegen aan uw dossier, maar er niets uithalen. Na afloop van de bewaartermijn wordt uw dossier vernietigd. U heeft het recht uw dossier eerder te laten vernietigen of om het langer dan twintig jaar te laten bewaren, ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

Intervisie en waarneming

Zoals voorgeschreven in de beroepseisen van de LVVP, neem ik deel aan een intervisiegroep. Hier wordt casuïstiek met collega’s (anoniem) besproken. Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. Er is een regeling voor onderlinge waarneming in geval van afwezigheid van een van de collega’s.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over het contact of de behandeling, dan vraag ik u dit eerst met mij te bespreken. Mocht u onvoldoende gehoor vinden voor uw bezwaren, dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de beroepsvereniging van psychotherapeuten, de LVVP . Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP.
BIG- geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Zie voor meer informatie:
www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Visitatie

Praktijk Lizzy Munnich is gevisiteerd. De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP). Er vindt iedere 5 jaar een her-visitatie plaats. Op deze wijze wordt de kwaliteit van psychotherapie in de vrijgevestigde praktijk gewaarborgd.

Zie voor meer informatie:
Brochure LVVP-kwaliteitscriteria.pdf

LVVP-logo

Kwaliteitsstatuut en privacystatement

Klik hier om mijn kwaliteitsstatuut te downloaden

Klik hier om mijn privacystatement te downloaden